06140 Planifikimi Urban Vendor

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
PPV që mbulon vitin në shqyrim 1 1 1 1
Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim 0 1 1 1
Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim 4 7 7

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM 1 1 1 1
NUMRI TOTAL I LEJEVE TË ZHVILLIMIT TË MIRATUARA NGA BASHKIA 205000 6119476 3000000
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM 0 1 1 1
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM 4 7 7