06370 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
42,281
PLAN 2020
53,906
REALIZIMI 2020
78%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 42,281
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020