Totale

në 1'000 LEK
SHPENZIMET 2017
161,248
SHPENZIMET 2018
175,188
PLANIFIKIMI 2019
163,457
SHPENZIMET 2019
161,869
REALIZIMI 2019
99%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Shpenzimet 2017                                                                             Shpenzimet 2018                                                                             Planifikimi 2019                                                                             Shpenzimet 2019                                                                             Realizimi 2019 %           
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 4,887 29,478 11,886 41,237 347
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,868 34,473 49,330 39,873 81
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 21,504 23,455 23,390 23,335 100
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 6,576 30,675 20,447 19,938 98
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 0 4,187 25,641 14,447 56
Menaxhimi i transportit rrugor 89,867 11,375 15,640 13,262 85
Rrjeti rrugor rural 6,095 37,877 8,323 6,498 78
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 847 1,474 4,194 1,523 36
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1,144 1,103 1,218 1,274 105
Furnizimi me ujë 201 802 1,836 480 26
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 238 100 1,452 2 0
Shërbime publike vendore 21 189 100 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2017 Fakt 2018 Fakt 2019
Investimet 90,179 90,516 64,303
Shpenzimet korrente 71,069 84,672 97,566