Totale

në 1'000 LEK
SHPENZIMET 2018
327,475
SHPENZIMET 2019
102,713
PLANIFIKIMI 2020
235,054
SHPENZIMET 2020
202,571
REALIZIMI 2020
86%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Shpenzimet 2018                                                                             Shpenzimet 2019                                                                             Planifikimi 2020                                                                             Shpenzimet 2020                                                                             Realizimi 2020 %           
Furnizimi me ujë 802 480 67,453 63,589 94
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 34,473 2,940 44,294 38,202 86
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 22,849 22,372 29,424 29,290 100
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 30,385 202 26,176 24,919 95
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 4,187 14,447 24,064 15,128 63
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 29,478 41,236 13,196 9,771 74
Transporti publik 11,375 13,262 11,883 9,625 81
Rrjeti rrugor rural 37,912 6,498 8,153 6,801 83
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 1,474 0 5,153 1,534 30
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 995 2 1,386 1,070 77
Gjendja civile 0 0 1,069 980 92
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1,103 1,274 1,803 942 52
Shërbime publike vendore 200 0 1,000 720 72
Programet e zhvillimit 147,473 0 0 0 0
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 980 0 0 0 0
Sigurimi shoqëror 3,183 0 0 0 0
Strehimi social 606 0 0 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 244,226 47,319 86,902
Shpenzimet korrente 83,249 55,394 115,669