Totale

në 1'000 LEK
SHPENZIMET 2018
548,200
SHPENZIMET 2019
620,865
PLANIFIKIMI 2020
724,655
SHPENZIMET 2020
478,549
REALIZIMI 2020
66%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Shpenzimet 2018                                                                             Shpenzimet 2019                                                                             Planifikimi 2020                                                                             Shpenzimet 2020                                                                             Realizimi 2020 %           
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 97,702 253,924 206,732 144,632 70
Shërbime publike vendore 299,066 258,169 126,743 71,568 56
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 57,650 0 72,820 71,166 98
Menaxhimi i mbetjeve 0 0 70,000 68,103 97
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 0 53,906 42,281 78
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 29,538 37,319 27,486 21,762 79
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 0 12,508 18,000 12,496 69
Ndriçim rrugësh 0 0 10,000 9,474 95
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 18,176 9,589 19,607 8,771 45
Furnizimi me ujë 19,086 21,033 35,400 8,539 24
Rrjeti rrugor rural 7,999 4,448 51,065 7,962 16
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 1,110 7,188 11,091 6,105 55
Gjendja civile 2,269 2,085 3,080 2,111 69
Programet e zhvillimit 0 0 2,000 2,000 100
Planifikimi urban dhe strehimi 0 0 955 743 78
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 408 602 919 463 50
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 5,328 12,000 5,950 374 6
Sport dhe argëtim 0 2,000 0 0 0
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 0 0 0 0 0
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 0 0 500 0 0
Zhvillimi i turizmit 0 0 400 0 0
Papunësia, arsim dhe aftësim 9,868 0 0 0 0
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 0 0 8,000 0 0
Shërbimet e Policisë Vendore 0 0 0 0 0
Çështje financiare dhe fiskale 0 0 0 0 0
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 0 0 0 0 0
Marrëdhëniet me komunitetin 0 0 0 0 0
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 0 0 0 0 0
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 0 0 0 0 0
Projekte Zhvillimi 0 0 0 0 0
Ndërgjegjësimi mjedisor 0 0 0 0 0
Programet e mbrojtjes së mjedisit 0 0 0 0 0
Planifikimi Urban Vendor 0 0 0 0 0
Shërbimet e kujdesit parësor 0 0 0 0 0
Strehimi social 0 0 0 0 0

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 231,565 235,852 157,469
Shpenzimet korrente 316,635 385,013 321,080