Totale

në 1'000 LEK
TË ARDHURAT 2018
363,835
TË ARDHURAT 2019
210,457
PLANIFIKIMI 2020
248,381
TË ARDHURAT 2020
247,814
REALIZIMI 2020
100%

Sipas kategorive

në 1'000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Të ardhurat 2018 Të ardhurat 2019 Të planifikuara 2020 Të ardhurat 2020 Realizimi i të ardhurave 2020
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 4,650 5,322 6,108 4,576 75%
Të ardhura nga taksat e ndara 1,200 2,031 1,600 2,877 180%
Të ardhura nga tarifa vendore 2,145 1,970 2,051 2,113 103%
Të ardhurat e tjera 3,320 1,777 1,570 1,196 76%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 39,260 40,113 41,356 41,356 100%
Transferta e kushtëzuar 60,601 84,709 123,774 123,774 100%
Trasferta specifike 30,482 31,524 32,637 32,637 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 16,236 21,171 17,352 17,352 100%
Trashëgimi me destinacion 205,941 21,840 21,933 21,933 100%
TË ARDHURAT TOTALE 363,835 210,457 248,381 247,814 100%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2018
Viti 2019
Viti 2020