Totale

në 1'000 LEK
TË ARDHURAT 2018
1,199,870
TË ARDHURAT 2019
1,165,939
PLANIFIKIMI 2020
926,878
TË ARDHURAT 2020
790,857
REALIZIMI 2020
85%

Sipas kategorive

në 1'000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Të ardhurat 2018 Të ardhurat 2019 Të planifikuara 2020 Të ardhurat 2020 Realizimi i të ardhurave 2020
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 109,084 118,855 117,610 31,636 27%
Të ardhura nga taksat e ndara 12,174 39,400 45,970 19,144 42%
Të ardhura nga tarifa vendore 175,976 191,797 167,683 61,653 37%
Të ardhurat e tjera 25,691 3,500 10,712 4,772 45%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 154,194 155,697 158,882 158,882 100%
Transferta e kushtëzuar 407,965 209,572 223,143 311,892 140%
Trasferta specifike 112,810 109,238 113,695 113,695 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 201,976 337,880 89,183 89,183 100%
TË ARDHURAT TOTALE 1,199,870 1,165,939 926,878 790,857 85%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2018
Viti 2019
Viti 2020