Totale

në 1'000 LEK
TË ARDHURAT 2018
548,200
TË ARDHURAT 2019
620,865
PLANIFIKIMI 2020
787,051
TË ARDHURAT 2020
964,833
REALIZIMI 2020
123%

Sipas kategorive

në 1'000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Të ardhurat 2018 Të ardhurat 2019 Të planifikuara 2020 Të ardhurat 2020 Realizimi i të ardhurave 2020
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 118,025 156,500 123,494 191,263 155%
Të ardhura nga taksat e ndara 2,581 6,000 6,000 4,646 77%
Të ardhura nga tarifa vendore 48,250 89,900 64,601 98,246 152%
Të ardhurat e tjera 14,922 27,500 32,215 16,488 51%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 113,915 115,736 234,139 234,139 100%
Transferta e kushtëzuar 195,869 67,000 95,654 73,591 77%
Trasferta specifike 45,582 48,229 49,064 49,064 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 9,056 70,000 181,884 297,396 164%
Trashëgimi me destinacion 0 40,000 0 0 0%
TË ARDHURAT TOTALE 548,200 620,865 787,051 964,833 123%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2018
Viti 2019
Viti 2020