Totale

në 1'000 LEK
TË ARDHURAT 2017
3,061,064
TË ARDHURAT 2018
3,015,862
PLANIFIKIMI 2019
3,670,147
TË ARDHURAT 2019
3,660,206
REALIZIMI 2019
100%

Sipas kategorive

në 1'000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Të ardhurat 2017 Të ardhurat 2018 Të planifikuara 2019 Të ardhurat 2019 Realizimi i të ardhurave 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 278,096 280,071 313,463 268,810 86%
Të ardhura nga taksat e ndara 57,207 81,214 74,560 94,614 127%
Të ardhura nga tarifa vendore 241,838 305,624 287,428 287,610 100%
Të ardhurat e tjera 47,543 78,125 16,559 31,035 187%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 555,124 606,231 630,668 630,668 100%
Transferta e kushtëzuar 1,077,963 970,505 954,908 954,908 100%
Trasferta specifike 335,442 351,477 356,311 356,311 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 467,851 310,751 368,675 368,675 100%
Trashëgimi me destinacion 0 31,864 667,575 667,575 100%
TË ARDHURAT TOTALE 3,061,064 3,015,862 3,670,147 3,660,206 100%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019