Totale

në 1'000 LEK
TË ARDHURAT 2017
497,250
TË ARDHURAT 2018
548,200
PLANIFIKIMI 2019
620,865
TË ARDHURAT 2019
588,055
REALIZIMI 2019
95%

Sipas kategorive

në 1'000 LEK
Kategoria Burimi i financimit Të ardhurat 2017 Të ardhurat 2018 Të planifikuara 2019 Të ardhurat 2019 Realizimi i të ardhurave 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA Të ardhura nga taksat lokale 66,056 118,025 162,500 113,950 70%
Të ardhura nga taksat e ndara 3,183 2,581 0 0 0%
Të ardhura nga tarifa vendore 65,946 48,250 93,400 105,081 113%
Të ardhurat e tjera 4,374 14,922 9,000 8,935 99%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR Transferta e pakushtëzuar 99,912 113,915 185,736 185,736 100%
Transferta e kushtëzuar 109,030 195,869 67,000 67,562 101%
Trasferta specifike 40,174 45,582 48,229 48,229 100%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 108,575 9,056 40,000 40,000 100%
Trashëgimi me destinacion 0 0 15,000 18,562 124%
TË ARDHURAT TOTALE 497,250 548,200 620,865 588,055 95%

Raporti i të ardhurave ndër vite


Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019