Treguesit Financiarë

në %
Tregues Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Fakt 2019 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 83.6% 98.2% 100.8% 88%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 15.7% 11.3% 17.7% 18.8%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 16.5% 13.4% 20% 20.6%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 48.8% 50.5% 27.1% 28.6%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 51.2% 49.5% 72.9% 71.4%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 21.5% 36.9% 36.5%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave 8.7% 1.2%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 14.1% 10.9% 14.4% 15.9%