Treguesit Financiarë

në %
Tregues Fakt 2018 Fakt 2019 Plan 2020 Fakt 2020 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 90% 48.8% 94.6% 81.7%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 1.9% 3.5% 3.3% 2.7%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 3.1% 5.3% 4.6% 4.3%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 74.6% 46.1% 40.1% 42.9%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 25.4% 53.9% 59.9% 57.1%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 26.5% 33.6% 29.6%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave 8% 3.2%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 8.1% 21.8% 12.5% 14.5%