Treguesit Financiarë

në %
Tregues Fakt 2018 Fakt 2019 Plan 2020 Fakt 2020 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 84.3% 96% 91% 72.9%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 23.8% 26.6% 30.8% 11.8%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 26.9% 30.3% 36.9% 14.8%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 39.6% 47.4% 38.2% 20.8%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 60.4% 52.6% 61.8% 79.2%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 21% 23.2% 31.4%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave 0% 0% 0%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta 0% 0% 0%
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave 0.9% 1.3%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 20.7% 17.6% 27.5% 40.1%