Treguesit Financiarë

në %
Tregues Fakt 2018 Fakt 2019 Plan 2020 Fakt 2020 Trendi i performancës
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave 100% 100% 92.1% 49.6%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave 30.3% 39.7% 23.9% 30%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave 33.5% 45.1% 28.8% 32.2%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve 42.2% 38% 42.4% 32.9%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale 57.8% 62% 57.6% 67.1%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve 58.9% 18.6% 24.6%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave 0% 7.8%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve 12.3% 0% 10% 14.9%