Shpenzimet buxhetore
2018-2023
TOTALI

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Shpenzimet Korrente 83,249 55,394 140,831 138,786 116,362 114,104
Investimet 244,226 47,319 94,223 80,901 185,071 4,226
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totali i shpenzimeve kapitale per vitin 2021 është planifikuar 80901 mijë lekë dhe zë 36.83% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 është planifikuar 185071 mijë lekë dhe zë 61.4% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 është planifikuar 4226 mijë lekë dhe zë 3.57% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend rritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2020, investimet kapitale për vitin 2021 vijnë me rënie në masën 6.91%. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme: • Furnizimi me ujë,• Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor,• Transporti publik,• Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,• Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore,• Shërbime publike vendore,
Totali i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes per vitin 2021 është planifikuar 56575 mijë lekë dhe zë 25.75% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 është planifikuar 53200 mijë lekë dhe zë 17.65% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2023 është planifikuar 52158 mijë lekë dhe zë 44.08% të totalit të shpenzimeve. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën afatmesme 2021 – 2023 janë në trend zbritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2020, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2021 vijnë me rritje në masën 92.81%. Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar kryesisht në programet buxhetore të mëposhtme: • Kujdesi social për familjet dhe fëmijët,• Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,• Transporti publik,• Rrjeti rrugor rural,• Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit,
Totali i shpenzimeve për personelin per vitin 2021 është planifikuar 82211 mijë lekë dhe zë 37.42% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 është planifikuar 63162 mijë lekë dhe zë 20.95% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2023 është planifikuar 61945 mijë lekë dhe zë 52.35% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend zbritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2020, shpenzimet për personelin për vitin 2021 vijnë me rritje në masën 168.96%.