Shpenzimet buxhetore
2018-2023
TOTALI

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

2021-2023 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Shpenzimet Korrente 316,635 385,013 362,387 344,460 340,527 347,186
Investimet 231,565 235,852 307,407 475,748 314,962 303,568
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totali i shpenzimeve kapitale per vitin 2021 është planifikuar 188,726 mijë lekë dhe zë 32.3 % të totalit të shpenzimeve, per vitin 2022 jane planifikuar 136,599 mijë lekë dhe zë 25.9% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2023 jane planifikuar 178025 mijë lekë dhe zë 30.6% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend rritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2020, investimet kapitale për vitin 2021 vijnë me rënie në masën 4%. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme: <ul> <li>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</li> <li>Furnizimi me ujë</li> <li>Shërbime publike vendore</li> <li>Ndriçim rrugësh</li> <li>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</li> <li>Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve</li> <li>Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit</li> <li>Rrjeti rrugor rural</li> <li>Programet e zhvillimit</li> </ul> Informacion më i detajuar rreth projekteve të investimeve jepet më sipër në dokument. Impakti i këtyre projekteve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.
Totali i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes per vitin 2021 është planifikuar 259,719 mijë lekë dhe zë 44.4% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2022 jane planifikuar 254,530 mijë lekë dhe zë 48.2% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2023 janë planifikuar 266,299 mijë lekë dhe zë 45.8% të totalit të shpenzimeve Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend rritës dhe po ashtu edhe norma e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore të bashkisë. Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar kryesisht në programet buxhetore të mëposhtme: <ul> <li>Menaxhimi i mbetjeve</li> <li>Planifikimi menaxhimi dhe administrimi</li> <li>Shërbime publike vendore</li> <li>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</li> <li>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</li> <li>Rrjeti rrugor rural, etj.</li> </ul> Impakti i këtyre shpenzimeve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.
Totali i shpenzimeve për personelin per vitin 2021 është planifikuar 136,042 mijë lekë dhe zë 23.3% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2022 janë planifikuar 136,293 mijë lekë dhe zë 25.9% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2023 janë planifikuar 136,836 mijë lekë dhe zë 23.6% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2021 – 2023 është në trend rritës dhe po ashtu edhe norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore të bashkisë.