Tepelene

BASHKIA Tepelene

Kjo bashki përbëhet nga 4 njësi administrative, të cilat janë: Tepelenë, Qendër Tepelenë, Lopës dhe Kurvelesh. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit Tepelenë dhe e qarkut Gjirokastër. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 24 fshatra.-          Vetëqeverisja vendore  siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet:-          a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive;-          b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera;-          c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë;-          ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore;-          d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë;-          dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;-          e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative.-          Pershkrimin e programeve buxhetore-          Planifikimin e shpenzimeve per cdo program ,sipas artikujve,produkteve dhe aktiviteteve-          Treguesit faktik per vitin buxhetor paraardhes,treguesit e planifikuar per vitin buxhetor ne vazhdim  dhe per tre vitet e ardhshme.ORIENTIMI AFATGJATE


Bashkia e Tepelenës e ndodhur përgjatë një aksi të rëndësishëm me potencial zhvillimi, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik të territorit bazuar në zhvillimin e agro-turizmit dhe turizmin alternativ, bujqësinë dhe agrobiznesin duke marë avantazh nga përparësitë territoriale dhe trashëgimia historiko-kulturore, nëpërmjet përdorimit të instrumentit të bashkëpunimit ndërvendor. Bashkia e Tepelenës, me një qeverisje të mirë lokale do të kthehet në bashki me shërbime publike cilësore dhe infrastrukturë bashkëkohore që mundëson cilësi të lartë jetese për banorët duke ngjallur te popullsia e larguar nga zonat rurale dëshirën për t’u kthyer e jetuar më mirë.INFORMACION MBI SHPENZIMET


<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Ne  buxhetin e bashkise per  vitin 2020, shpenzimet jane te parashikuara  sipas  funksioneve te Bashkise. Te percaktuara qarte ne legjislacionin perkates.<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Keto shpenzime ju referohen  dy kategorive ekonomike:<o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzimeve  korente<o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzimeve  kapitale<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzimet  korente  ndahen ne :<o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzimet e personelit<o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzimet operative dhe mirembajtje<o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzime te tjera<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Per te kuptuar me  mire  perdorimin e fondeve te pushtetit vendor po spjegojme funksionet qe mbulon pushteti vendor:<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Ne kete ze  do te perfshihen shpenzimet e çdo natyre ekonomike qe parashikohet te behen per ;<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">a.Funksionet ne fushen e infrastructures dhe sherbimeve publike<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">b.Fuunksionet en fushen e sherbimeve sociale.<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">c.Funksionet ne fushen e cultures sportit she sherbimeve argetuese<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">d.Funksionet ne fushen e mbrojtjes mjedisit.<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">e.Funksionet ne fushen e bujqesise,zhvillimit rural ,pyjeve dhe kullotave publike,natyers e biodiversistetit.<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">f.Funksionet ne fushen e zhvillimit ekonomik vendor.<o:p></o:p></span><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">g.Funksione ne fushen e sigurise publike<o:p></o:p></span><p class="MsoNoSpacing"> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " cambria",serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;="" mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman""="">Shpenzimet per funksionet e deleguara: Ne keto funksione perfshihen funksionet qe jane pergjegjesi e pushtetit qendror dhe qe ky pushtet I delegon    me ligj njesise se qeverisjes  vendore. Financimi I tyre behet nga buxheti I shtetit. Ne kete grup perfshihen shpenzimet per paga, sigurimet shoqerore, shpenzimet operative per gjendjen civile, QKR, etj.<o:p></o:p></span>