Himara

BASHKIA Roskovec

Bashkia e Roskovecit, ndodhur ndërmjet poleve të zhvillimit të Fierit dhe Beratit, e avantazhuar nga pozicioni territorial midis fushës së Myzeqësë dhe kodrave të Mallakastrës, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik, duke u përqendruar në zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe duke krijuar kushte për zhvillimin e agrobiznesit dhe turizmit kulturorORIENTIMI AFATGJATE


Bashkia e Roskovecit është e angazhuar për një zhvillim dhe rritje të qëndrueshme. Strategjia jonë dëshmon vullnetin aktual për të mbrojtur burimet, për të rritur asetet dhe për të krijuar një rrugë drejt një territori fleksibël dhe gjallërim më të madh në çdo aspekt të komunitetit. Në mënyrë që strategjia të shërbejë si një rrugë lidhëse mes territorit dhe politivave fiskale të bashkisë, këto drejtime janë lidhur me funksionet kryesore të bashkisë. Strategjia detajohet në3 drejtime kryesore të zhvillimit.1.<span style="white-space:pre"> </span>Zhvillimi ekonomik 2.<span style="white-space:pre"> </span>Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve3.<span style="white-space:pre"> </span>Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale<div></div>INFORMACION MBI SHPENZIMET


Persa i perket shpenzimeve sipas sektoreve veme re qe vendin kryesor te ketyre shpenzimeve e ze funksioni 06"Strehimi dhe komoditetet te komunitetit" per periudhen 2017-2019, ndersa per periudhen 2020-2022 e ze funksioni 04"Ceshtjet ekonomike" dhe funksioni 10"Mbrojtja sociale"Ndersa peshen specifike me te vogel per shpenzimet e periudhes 2020-2022 dhe per te periudhes paraardhese e ze funksioni 03 "rendi dhe siguria publike" si dhe funksioni 08 "Argetim, kultura, feja" Shpenzimet per personelin jane pothuajse ne te njenjtat nivele per periudhen 2020-2022, ndersa shpenzimet operative jane me rritje nga nje vit ne tjetrin per kete periudhe, si pasoje e rritjes se shpenzimeve te mirembajtjes se rrugeve, ne menaxhimin e mbetjeve dhe gjelberimit si pasoje shtimin e ketyre sherbimeve si dhe mirembajtjen e objekteve shkollore.

Sfidat kryesore te zhvillimit PBA 2020-2022

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

 • •Një ekonomi e balancuar që krijon vende punë të kualifikuara
 • •Pushteti vendor bashkëpunues dhe transparent, nxitës i zhvillimit ekonomik me anë të politikave fiskale, nismave, promovimit dhe marketingut
 • •Lagje dhe fshatra që sigurojnë një mjedis të sigurtë, mundësi ndërveprimi social dhe shërbime të orientuara drejt mirëqenies së banorëve
 • •Sigurimi i një varieteti tipologjish strehimi për të gjitha nivelet e të ardhurave, në të gjithë territorin
 • •Sigurimi i një rrjeti transporti dhe mobiliteti të sigurtë, të aksesueshëm, të qendrueshëm
 • •Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinjerike që sigurojnë një ambient të shëndetshëm duke ulur impaktin mjedisor
 • •Ruajtja dhe rivlerësimi i elementeve të trashigimisë që janë themelet e qytetërimit dhe konfimojnë të shkuarën
 • •Ruajtja e mjedisit natyror duke e integruar në aspektet argëtuese dhe sportive, me anë të krijimit të aksesit dhe mundësive për argëtim dhe shijim të natyrës
 • •Integrimi i elementëve natyrore dhe kulturorë në jetën kulturore dhe artistike të bashkisë për të promovuar më tej territorin

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

 • Ligjin 139/2015 per veteqeverisjen vendore
 • ligjin 9936 dt 26.06.2008 per menaxhimin e sistemit buxhetor ne RSH i ndryshuar;
 • Ligjin 68/2017 per financat e veteqeverisjes vendore
 • Udhezimin e minisrise se financave nr 6/3 dt 10.07.2018;
 • Udhezimin e Ministrise se Financave nr 9 dt 20.03.2018 per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit
 • Udhezimin e Ministrise se Financave nr 23 dt 30.07.2018 per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem t enjesive te veteqeverisjes vendore

Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar kryesisht në:

 • Te ardhura nga taksat dhe tarifat vendore 367 180 730 leke
 • Te ardhura nga taksat e ndara 89 200 000 leke
 • Te ardhura nga transferta e pakushtezuar 109 777 632 leke
 • Te ardhura nga transferta e pakushtezuar sektoriale 57 220 222 leke
 • Fonde te kushtezuara per emergjenca civile 13 022 000 leke