Blerje Paisje TIK
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8045.4 3000 3000 3000
Shpronesime
Vlere kontrate 29515
Fillon 2017
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
27692.235 5000 5000 5000
Blerje vegla pune
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
300
Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Implementimi i Kioskave Informative në territorin e Bashkië Shkodër dhe integrimi me platformat inovative të saj në funksion të qytetarëve, bizneseve, vizitorëve, etj.
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8000
Sistem Informacioni GIS i të dhenave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera tëinformacionit si SiZ1N, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale, etj…
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
800 600
Perballimi I ndihmave te menjehershme per familjet me raste fatkeqesie
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1000 1000 1000
Investime Shërbimi I Mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2000 2000 2000
Kanali ujitës KU-21
Vlere kontrate 14067
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14510
Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit / hatimit te planit te menaxhimit per NJA Shosh/NJA Postribe- Viti 2019; Shale /Pult viti 2020; Rrethina /Berdice viti 2021
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1146 1146 1146
Hartim i projektit dhe investime per permiresim te fondit pyjor/kullosor
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4743 4743 4743
Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
946 10904 4000
Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë.
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1699 6876 7000
Rikonstruksion Rruga "Hamit Gjylbegu" .
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
669 7906
Rikonstruksion Rruga "Zabelej" .
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
788 8824 3000
Rikonstruksion Rruga “Brioti” .
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1160 8353 8812
Rikonstruksion Rruga "Shasi" .
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
826 4302 4302
Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 1 Loti 2
Vlere kontrate 31939
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
25347 7564 8000
Rikonstruksion Degëzime Rruga e “Shirokës"
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8333 1320 4283
Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
57822 16851 35234
Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8000 5856 6000
Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5500 7457
Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, ( Rruga e Xhamise, Loti 1 ).
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5700 4332 4332
Sistemim asfaltim rruga "Ura e mesit-Drisht".
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5000 4000 4000
Sistemim asfaltim rruga "Fshat i Rri - Dragoç".
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5500 5000 5000
Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1200 5468 5000
Rikonstruksion Rruga Udhakryq
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15437 10000 4379
Rikonstruksion Rruga Cen Broja
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2355 5494
Rikonstruksion rruge Bahcallek
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2200 8800
Rikonstruksion i rrugës Vehbi Ismaili.
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1934 3867 3867
Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku.
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1504 3007 3007
Rikonstruksion Rruga " Zef Kakarriqi"
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6832 3722 3722
Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Boriçi.
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1320 5000 6879
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2097 4195 4195
Sistemim asfaltim Rrugë të brëndshme fshati "Samrisht i Vjetër".
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5500 6288 7000
Sistemim asfaltim Rruga "Dajçit te ri'-(Shkolla e Mesme Dajç)
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5600 6815 2000
Sistemim - Asfaltim i rrugës "Mollojsve", Bërdicë Sipërme
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4500 6233
Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6636 9448
Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV.
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6396 2168 2189 2189
Investime ne bashkefinancim me Fondin Shqiptar te Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR)
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10000
Rikonstruksion Degëzim Rruga Hamz Kazazi
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1485 4690
Rikonstruksion Rruga e "Mëndafshit"
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4120
Rikonstruksion Rruga Paqes dhe Rruga Besa Shqiptare
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4303
Rikonstruksion Rruga "Hashim Kopliku"
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3902
Rikonstruksion Rruga "Lopcej" (degezim)
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4392
Rikonstruksion Degëzime Rruga "Dasho Shkreli", Rruga e “Myzyrit”, Rruga “Kushtrimi”
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5549
Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6515
Rikonstruksion Rruga Gjon Shllaku
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3131
Rikonstruksion Degëzim Rruga “Marin Biçikemi”
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2913
Rikonstruksion Degëzim Rruga At Gjergj Fishta
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3472
Rikonstruksion i rrugës 9 Nuset
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7763 7168
Rikonstruksion i rrugës Bardhosh Dani
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7487
Rikonstruksion Rruga At Zef Valentini
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3364 6042
Rikonstruksion Rruga Gjon Gazulli
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4176 8834
Rinkostruksion rrugë Shkodër Qendër
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
101900
Rikualifikim Urban Sheshi Pogej (tek Merkata)
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4271 6000
Rikualifikim i bllokut urban, bulevardi Mehmet Pashe Plaku
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2657 5000
Rikualifikim i bllokut urban, rruga Hafiz Sabri Bushati
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6913
Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga " Bulevardi Skenderbeg "
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5000
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Shtatë Shaljanët“
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6472 6907
Rikualifikim Urban blloqe banimi
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
40900
Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6857 7000
Rikonstruksion rruge rurale
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
94500
Projekti PARK4SUMP
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
758 758 758
Rikonstruksion rruga Oblike Velinaj-Ali Metaj (segmentiFusha e Cunit-KryqezimLagjja Garuc)
Vlere kontrate 24131
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14762
Rikonstruksion Rruga GjergjJakin Berdice e Siperme, rrugae Palokajve Berdice e Madhe
Vlere kontrate 16947
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
18815
Sistemim asfaltim i rrugesOblike-Lagje e re
Vlere kontrate
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12221
Rikonstruksion rruga"Vllaznimi"
Vlere kontrate 18860
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
21115
Rikonstruksion rruga"Ludertune"
Vlere kontrate 10077
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10092
Rikonstruksion i rruges seMalesoreve te Mullirit
Vlere kontrate 10555
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16241
Rikonstruksion i rruges seShirqit
Vlere kontrate 13057
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
13066
Rikonstruksion rruga"Lugoçesme"
Vlere kontrate 44421
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
44437
Rikonstruksion RrugëVelipojë Plazh
Vlere kontrate 80759
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
57822
Rikonstruksion RrugaUdhakryq
Vlere kontrate 25288
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15437
Projekte per permiresimin ekushteve te banimit perkomunitete te pafavorizuara
Vlere kontrate 15221
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7289
Levizshmeria dhe sinjalistika
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6900 6983 6983
Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese për ecje në Theth.
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
400
Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Tarabosh
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
300
Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese ne Shkoder
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
400
Permiresim i aksesit se shpelles se Jubanit nepermjet venies ne kushte sigurie te shtegut qe te con ne kete shpelle.
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
650
Permiresimi I aksesit te 7 shtigjeve ekzistuese per bicikleta
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1600
Shërbimi i pastrimit
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7000 12144 12144
Rikonstruksion I bllokut tepallateve "Xhabije" M991380-FZHR
Vlere kontrate 46520
Fillon 2016
Mbaron 2018
2017 2018 2019 2020 2021 2022
11897
Rikualifikim Urban blloqebanimi"Qemal Dracini" (tekSahati)
Vlere kontrate 23033
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
23042
Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
400 400
Projektim Ndertim trotuaridhe Sistemim kanali Gomsiqe
Vlere kontrate 10427
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10452
Rikonstruksion I rrjetitkryesor te ujesjellesit dhendertim I rrjetit te brenshem teujesjellesit ne fshatrat,Kullaj,Guci,Stoj I ri, Shtoj Ivjeter,Vinoteka dhe Fshat I Ri(Pularia),Hot I Ri ,Grud e Re
Vlere kontrate
Fillon 2018
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
61304
Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
18826 19052 19052
Investime per Sport Klub Vllaznia
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1500 1500 3500
Projekti" Jeto meSportin"Rikualifikim itereneve sportive ne shkollatOso Kuka,B.Shkoder Ana eMalit Oblike dhe "At GjonKama " Gur i Zi (FZHR)
Vlere kontrate 17941
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14712
Ndertim fusha sportive
Vlere kontrate 12031
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12075
Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1789 1889 2887
Administrimi dhe menaxhimi i Deges ekonomike te kultures
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
500 500 500
Mbeshtetje per infrastruktures dhe sherbimet mbeshtetese Arsimi baze
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1400 1400 1470
Bashkefinancime per projekte te aplikuara prane FZHR-se Arsimi 9-vjecar
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2500
Rikonstruksion I objekteve të arsimit 9 vjecar Bashkia Shkoder
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2000 10000 14028
Mbeshtetje me materiale kancelarie, pastrimi dhe paisje orendi per kopshte.
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
500 500 500
"Rikonstruksion i pjesshem i kopeshtit Haxhi Hajdari"Golem
Vlere kontrate 0
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3000 3000 3000
Administrimi dhe funksionimi i cerdheve
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
350 400 400
Rikonstruksion fasade shkolla "Sait Tagani " Trush
Vlere kontrate 0
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2505
P09120.O2 A1. Vendosja rrjetit dhe instalim KaldajesShkolla Martin Camaj
Vlere kontrate 0
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6465
P09120.O2.A3.Rikonstruksion i pjesshem shkolla"Azem Hajdari"
Vlere kontrate 0
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
27155
P09120.O2.A4.Instalim dhe ngrohje ne ndertesen eshkolles "Ismail Qemali"
Vlere kontrate 0
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
9306
P09120.O4 A12. Rikonstruksion i pjesshem ikopshteve.
Vlere kontrate 0
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6000
Vlere kontrate
Fillon 2017
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4
Tregu I produkteve bujqesore Velipoje
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
25000
Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të prdukteve agro-ushqimore lokale
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
20000
Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja Faza I
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16400 8000 8400
Rikonstruksion I objekteve të arsimit te mesem Bashkia Shkoder
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2815 2956
Bashkefinancime per projekte te aplikuara prane FZHR-se. Arsimi I mesem
Vlere kontrate
Fillon 2022
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2500
Ngritja dhe vendosja ne funksion e Qendrave Komunitare “Per Familjen”
Vlere kontrate
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
400 400 400
Rini e fuqizuar , e Ardhme eQendrueshme-Po teArdhmes(IADSA)
Vlere kontrate 49349
Fillon 2016
Mbaron 2018
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1001