01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

<p style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%">Programi buxhetor planifikimi, menaxhimi dhe administrimi përbën rreth 9.62% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene pagat dhe sigurimet shoqerore me 76.6% ne vitin 2020, 79.8% ne vitin 2021 dhe 76.6% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet korrente zene 21.2% ne vitin 2020, 18.9% ne vitin 2021 dhe 19.4% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 2.2% te shpenzimeve totale ne vitin 2020, 1.3 % ne vitin 2021 dhe 4.0 % ne vitin 2022.

Shiko Programin

04520 - Rrjeti rrugor rural

Programi buxhetor rrjeti rrugor rural dhe urban përbën rreth 11.24% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet kapitale me rreth 90.8% ne vitin 2020 , 90.9% ne vitin 2021 dhe 91% ne vitin 2022. Shpenzimet korrente zene 9.2% ne vitin 2020, 9.1% ne vitin 2021 dhe 9% ne vitin 2022.

Shiko Programin

09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Programi buxhetor arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor përbën rreth 9.66% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore me rreth 75.1% ne vitin 2020, 71.3% ne vitin 2021 dhe 69.6% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet korrente zene 22% ne vitin 2020, 20.9% ne vitin 2021 dhe 20.6% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale zene 2.9% ne vitin 2020, 7.9% ne vitin 2021 dhe 9.8% ne vitin 2022. 

Shiko Programin

10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Programi buxhetor kujdesi social për familjet dhe fëmijët përbën rreth 34.42% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet korente me rreth 95.6% ne vitin 2020, 95.9% ne vitin 2021 dhe 96% ne vitin 2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime zene 4.3% ne vitin 2020, 4.1% ne vitin 2021 dhe 4% ne vitin 2022

Shiko Programin