Shpenzimet buxhetore
2017-2022
TOTALI

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 2,092,535 1,851,328 2,464,752 2,436,814 2,456,489 2,502,566
Investimet 310,160 348,540 1,008,302 430,662 429,379 476,394
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Shpenzimet kapitale në vitin 2021 janë rritur me 15.1% në raport me 2020, ndërsa në vitin 2022 janë rritur 9.6% në raport me 2021.
Shpenzimet korente në vitin 2021 janë rritur me 1.3% në raport me 2020 ndërsa në vitin 2022 janë rritur 2.7% në raport me 2021.
Shpenzimet për paga në vitin 2021 janë rritur me 2% në raport me 2020 ndërsa në vitin 2022 janë rritur 1.2% në raport me 2021.