Himara

BASHKIA Shkodër

Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë një qëndër e rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme transporti. Bashkia Shkodër është lider i rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë-Podgoricë dhe ndërvepron me sukses si pjesë e nënrajoneve natyrore, ndërkufitare e turistike.ORIENTIMI AFATGJATE


Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. Një qëndër primare me një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat historike gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Shkodër. Shkodra si një model ndërkombëtar për zhvillimin e pedalimit bazuar në kulturën qytetare të përdorimit të hapësirës së përbashkët dhe kombinimit të modaliteteve të ndryshme të transportit. Zhvillimi Ekonomik dhe Urban ndërthuret me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike e natyrore. Turizmi gjithëvjetor do të jetë një vlerë e shtuar në ekonominë vendore e kombëtare duke garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit kulturor, malor e ujor. Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas e rajonal. Shkodra me një mjedis të pastër e cilësor si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi. Shkodra bashkëjeton në harmoni me ujin dhe përballet me sukses me rrezikun e përmbytjeve.

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

  • Përmirësimin e Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale
  • Integrimin Territorial dhe Barazinë në Shërbime e Akses
  • Konkurueshmërinë dhe Zhvillimin Ekonomik
  • Cilësinë e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimin Urban
  • Mbrojtjen e mjedisit dhe aftësinë për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet natyrore

Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar kryesisht në:

  • Shpërndarje e burimeve financiare për periudhën 2020-2022 sipas çdo programi
  • Shpenzime bazuar në politikat dhe objektivat e programeve sipas funksioneve të veta, të deleguara dhe atyre të financuara me transfertë të pakushtëzuar sektoriale
  • Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njësive të varësisë.