Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
78.5%
2018
86.5%
2019
100.2%
2020
101.4%
2021
100.9%
2022
100.8%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
17%
2018
19.4%
2019
16.4%
2020
21.6%
2021
21.6%
2022
21.1%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
20.4%
2018
24.7%
2019
18.9%
2020
24.9%
2021
24.9%
2022
24.5%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
12.9%
2018
13.4%
2019
27.4%
2020
15%
2021
14.9%
2022
16%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
87.1%
2018
86.6%
2019
72.6%
2020
85%
2021
85.1%
2022
84%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
20.3%
2019
19.8%
2020
24.9%
2021
25.1%
2022
24.6%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
1.4%
2020
0.6%
2021
0.3%
2022
0%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
41.3%
2018
38.9%
2019
26.3%
2020
38.1%
2021
36.9%
2022
36.5%