Himara

BASHKIA Skrapar

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:73.75pt"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Bashkia<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Skrapar<span style="mso-spacerun:yes">  </span>shtrihet brenda territorit te Qarkut Berat.Rajoni gjendet ne pjesen qendrore dhe ate jugore te trungut te brendshem te vendit dhe ka si kryeqender qytetin e Çorovodes.Ne nivel qarku Bashkia Skrapar shtrihet ne pjesen juglindore dhe kufizohet ne veri me Bashkine e Gramshit<span style="mso-spacerun:yes">  </span>te qarkut te Elbasanit ndersa ne lindje me bashkine Maliq dhe Korçe te qarkut te Korçes.Ne jug kufizohet me bashkine Kelcyre dhe Permet te qarkut te Gjirokastres,dhe ne perendim me bashkine Poliçan te te njejtit qark.<o:p></o:p></span>ORIENTIMI AFATGJATE


Për t’u realizuar vizioni për Bashkinë Skrapar janë zhvilluar katër objektiva strategjike të cilat do të drejtojnë zhvillimin në të gjithë sipërfaqen teritoriale të bashkisë gjatë viteve në vazhdim. Objektivat strategjike të bashkisë Skrapar janë:Rigjenerimi ekonomik i zones;Menaxhimi qendrushëm i mjedisit:Zhvillimi Infrastrukturës Teknike;Zhvillimi komuniteteve të qendrueshme.INFORMACION MBI SHPENZIMET


<p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1"="">Shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore jane ne nivel konstant,ndersa shpenzimet operative dhe investimet kan nje rritje nga viti ne vit perkatesisht shpenzimet operative nga 76.724.000 ne vitin 2020, ne 78.064.000 ne vitin 2021,dhe 78.023.000 ne vitin 2022. Ndersa investimet jane rritur nga 37.846.000 ne vitin 2020 ne 49.784.000 ne vitin 2021 dhe 58.670.000 ne vitin 2022. </span><p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph">-Numri konsiderueshem i ambjenteve shkollore qofshin keto ne pronesi te bashkise apo te mara me qera rrit nevojen per fonde per mirmbajtjen dhe lyerjen si dhe pagesen e qirase per objektet e mara me qira. Synimi eshte qe brenda ketij programi buxhetor bashkia te kete shlyer te gjitha detyrimet e prapambetura kjo do te beje te mundur qe me pas duke bere nje planifikim sa me real te evitojme krijimin e detyrimeve te reja duke rritur performancen menaxhuese te burimeve financiare. <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1"="">-Shpenzimet per investime ne raport me totalin e shpenzimeve gjithsej ne vitin 2020 jane parashikuar 11.7%,ne vitin 2021 jane parashikuar 14.7% dhe ne vitin 2022 jane parashikuar 16.9%,edhe pse ka nje tendence rritjeje kjo nuk mjafton per te plotesuar kerkesat e shumta per investime sidomos ne infrastrukturen rrugore,rrjetin e uitjes dhe kullimit,rikonstruksione te objekteve shkollore.<o:p></o:p></span> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1"="">-Shpenzimet operative ne raport me totalin e shpenzimeve per vitin 2020 jane parashikuar 23.5 %,ne vitin 2021 jane parashikuar 22.9% dhe ne vitin 2022 jane parashikuar 22.4%, pra ne krahasim me vitet e meparshme<span style="mso-spacerun:yes">  </span>kemi nje rritje te shpenzimeve operative me te cilen synojme plotesimin e kerkesave per keto shpenzime dhe funksionimin normal te aktivitetit te bashkise ne funksonet ku jane parashikuar keto shpenzime.Theksojme se kjo rritje do beje te mundur likujdimin e detyrimeve te prapambetura dhe pakesimin e riskut per krijimin e detyrimeve te reja.<o:p></o:p></span> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1"="">-Shpenzimet e personelit ne raport me totalin e shpenzimeve per vitin 2020 jane parashikuar 64.9%, ne vitin 2021 jane parashikuar 62.3%, dhe ne vitin 2022 jane parashikuar 60.7%.Edhe pse vihet re nje ulje e shpenzimeve te personelit kjo vjen si rezultat i rritjes buxhetit nga 2020-2022 pasi ne vlere absolute keto shpenzime jane te njejta. Keto nivele flasin qarte se shpenzimet per paga dhe sigurime zene me teper se gjysmen e shpenzimeve te buxhetit.Edhe pse ky nivel vjen si rezultat i transferimit te funksioneve te reja te bashkite per te cilat pothuajse 90% e buxhetit eshte i destinuar per paga dhe sigurime, perseri ka vend per tu pare ne lidhje me shpenzimet e personelit duke menduar uljen e tyre ,kjo do te çlironete shum fonde buxhetore per ti perdorur sidomos per investime</span><span style="font-family:" arial="" narrow",sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1"="">. </span><span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:="" text1"="">Theksojme se ne krahasim me akordimim paraprak transferta e pakushtezuar e pergjithshme <span style="mso-spacerun:yes"> </span>eshte ulur ne vleren 5.000.000 leke.<o:p></o:p></span>

Sfidat kryesore te zhvillimit PBA 2020-2022

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

  • Shpopullimi i zonave me potencial në zhvillimin e bujqësisë dhe blektorisë
  • Mungesa e infrastukturës rrugore e cila pamundeson lëvizjen e njerëzve dhe mallrave në zonat urbane
  • Mungesa e shërbimit shëndetësor për arsye të mungesës së personelit që ofrojnë këtë shërbim dhe qendrave shëndetësore dhe ambulancave
  • Mungesa e personelit të kualifikuar në sektorin e arsimit dhe ambjenteve ku zhvillohet procesi mësimor
  • Edhe pse ka bollëk të burimeve ujore problem mbetet furnizimi me ujë i popullsisë në të gjitha zonat e banuara
  • Edhe pse nuk mungojnë produktet cilësore si ato bujqësore dhe blektorale problem mbetet shitja e tyre pasi nevojat e popullsisë së qytetit të Çorovodës janë të vogla në raport me sasinë e ofruar të tyre

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

  • Në projekt buxhetin afatmesëm 2020 – 2022 janë përdorur 22 programe buxhetore
  • Për secilin program buxhetor janë përcaktuar tregues performance që do të përdoren për të matur progresin dhe performancën e bashkisë gjatë 2020 – 2022.
  • Lidhur me projektet e investimeve gjatë 2020 – 2022, prioritet u është dhënë projekteve me impakt në komunitet si ndërtimi rrjetit KUZ dhe impiantit të përpunimit të ujrave të zeza, rikualifikimi i sheshit të qytetit faza e II-të, ndërtim KUZ në fshatrat Bogovë, Çepan, Vendreshe, Radesh, Çerenisht, kanali ujitës faza e II-të Vendreshe etj.