Bashkia Këlcyrë


Plan 2022
151,500
Fakt 2022
2,749
Realizuar
2%
Plan 2022
149,055
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
12,120
Fakt 2022
0
Realizuar
0%