Investimet
2019 - 2021

Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2019
639,961
INVESTIME 2020
446,165
PLANIFIKIMI 2021
804,784
INVESTIME 2021
475,763
REALIZIMI 2021
59%

Sipas programeve buxhetore