Investimet
2019 - 2021

Totale

në 1'000 LEK
INVESTIME 2019
235,852
INVESTIME 2020
196,754
PLANIFIKIMI 2021
943,790
INVESTIME 2021
551,835
REALIZIMI 2021
58%

Sipas programeve buxhetore