Programet buxhetore
01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi  open_in_new 01170 - Gjendja civile  open_in_new 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore  open_in_new 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile  open_in_new 04130 - Mbështetje për zhvillimin ekonomik  open_in_new 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve  open_in_new 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit  open_in_new 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave  open_in_new 04520 - Rrjeti rrugor rural  open_in_new 04570 - Transporti publik  open_in_new 04760 - Zhvillimi i turizmit  open_in_new 05100 - Menaxhimi i mbetjeve  open_in_new 05200 - Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve  open_in_new 05320 - Programet e mbrojtjes së mjedisit  open_in_new 05630 - Ndërgjegjësimi mjedisor  open_in_new 06140 - Planifikimi Urban Vendor  open_in_new 06260 - Shërbimet Publike Vendore  open_in_new 06330 - Furnizimi me ujë  open_in_new 06440 - Ndriçim rrugësh  open_in_new 07220 - Shërbimet e kujdesit parësor  open_in_new 08130 - Sport dhe argëtim  open_in_new 08220 - Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore  open_in_new 09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor  open_in_new 04160 - Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi  open_in_new 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm  open_in_new 09240 - Arsimi profesional  open_in_new 10430 - Përkujdesi Social  open_in_new 10661 - Strehimi social  open_in_new 01620 - Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale  open_in_new 04910 - Fondi rezervë  open_in_new 04960 - Renta Minerare  open_in_new 04980 - Fondi i emergjencave dhe rezervave  open_in_new 06190 - Strehimi  open_in_new 10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara  open_in_new 08140 - Zhvillimi i Sportit  open_in_new 10910 - Emergjencat Civile  open_in_new 10220 - Sigurimi shoqëror  open_in_new