01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

në 1'000 LEK
VITI 2019
270,265
VITI 2020
245,534
VITI 2021
236,528
PLAN 2021
339,598
REALIZIMI 2021
70%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 19,172 5,502 5342
Shpenzimet korrente 251093 240032 231186

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total 6.67 2.54 4.08 3.63
Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %) 1.53 0.36 0.73 0.73
Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %) 183.33 116.67 316.67 266.67
Raporti në % i numrit të vendimeve bashkiake që janë marrë pas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve bashkiake 116.67 116.67 100 166.67
Module elektronike që përdor bashkia, ndryshimi vjetor në % 0 0 0
Numri i pronave të përfituara nga shpronësimi kundrejt numrit të pronave pë regjistrim (raporti në %) 558.33 120 0 9.09

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I MODULEVE ELEKTRONIKE NË SHËRBIM TË QYTETARËVE 11 11 11 11
DITË TRAJNIMI NË TOTAL 228 140 96 80
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT 16 4 8 8
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ 6 6 6 6
NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË 11 0 0 0
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË 248 255 245 271
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL 1049 1102 1102 1102
NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KËSHILLIT TË BASHKISË 12 12 10 12
SIPËRFAQJA TOTALE NË M2 E NDËRTESAVE NË ADMINISTRIM TË BASHKISË (NJA, BASHKIA QENDËR DHE LAGJE) 10955 11385 11385 11385

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
PUNONJËS TË TRAJNUAR 70 28 45 40
NUMRI I ORGANEVE PËRFAQËSUESE VENDORE TE MBESHTETURA FINANCIARISHT PËR FUNKSIONIMIN E TYRE (NUMER) 2 2 2 2
NUMRI I PRONAVE DËRGUAR NË ASHK PËR KONFIRMIM STATUSI JURIDIK, KARTELA PASURIE DHE HTR 414 217 588 310
NUMRI TOTAL I MBLEDHJEVE KB TË HAPURA PËR QYTETARËT 12 12 12 12
NUMRI TOTAL I VENDIMEVE BASHKIAKE 84 64 63 68
VENDIME BASHKIAKE TË MARRA PAS KONSULTIMIT ME KOMUNITETIN 7 7 6 10
NUMRI I PERSONAVE TË PRITUR GJATË PRITJEVE TË ORGANIZUARA TË PËRFAQËSIVE TË INSTITUCIONEVE VENDASE DHE TË HUAJA 950 51 468 250
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA 11 7 19 16
NUMRI TOTAL I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË OFROHEN ELEKTRONIKISHT PËR QYTETARËT NGA BASHKIA 83 70 71 71
NUMRI I PAJISJEVE TIK TË MIRËMBAJTURA 22 16 11 15
PAJISJE TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) TË REJA TË BLERA NË VIT 16 32 38 38
NUMRI I KËRKESAVE ELEKTRONIKE TË SHËRBYERA 23450 19401 21454 22250
NUMRI I NDËRTESAVE TË SIGURUARA GJATË VITIT 10 10 10 10
NUMRI I PRONAVE NGA SHPRONËSIMI 67 30 1 20
NUMRI I PRONAVE PËR REGJISTRIM 12 25 0 220
SIPËRFAQE TË GODINAVE VENDORE TË MIRËMBAJTURA (M2) 360 480 1600 1600