03140 Shërbimet e Policisë Vendore

në 1'000 LEK
VITI 2019
16,324
VITI 2020
22,211
VITI 2021
18,967
PLAN 2021
26,363
REALIZIMI 2021
72%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 6,614 1987
Shpenzimet korrente 16324 15597 16980

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake 85.71 85.71 100 100
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake 4.17 4.55 9.52 12.5
Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total 0 0 85.71 75
Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %) 13.78 48 39.89 55

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE 24 22 21 24
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE 1 1 2 3

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE 341 250 1509 200
NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA NGA POLICIA BASHKIAKE 47 120 602 110
NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR 0 0 18 18
RASTE KONFLIKTESH/MOSMARREVESHJES TE ZGJIDHURA NGA POLICIA BASHKIAKE 30 30 160 35
NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE 35 35 160 35
KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT 41 41 41 41