04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik

në 1'000 LEK
VITI 2019
5,528
VITI 2020
5,114
VITI 2021
5,691
PLAN 2021
10,417
REALIZIMI 2021
55%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 5528 5114 5691

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I PROJEKTEVE TË FITUARA SIPAS PROGRAMEVE TË FINANCUARA NGA BE DHE ORGANIZATA TË TJERA 5 6 4 3

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I AKTIVITETEVE INFORMUESE TË REALIZUARA 30 42 42 40
NUMRI I BIZNESEVE TË MBËSHTETURA PËR ZHVILLIM 200 190 201 200
NUMRI I BIZNEVESE TË MBËSHTETURA NË SKEMË FINANCIARE 24 30 30 25
NUMRI I BOTIMEVE 0 4 0 6
NUMRI I PANAIREVE PËR PROMOVIMIN E BIZNESIT LOKAL 8 7 10 10
NUMRI I PERSONAVE TË INFORMUAR 170 200 220 220
NUMRI I PROJEKTEVE TË APLIKUARA PËR FINANCIM NGA BE 16 16 7 20