04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

në 1'000 LEK
VITI 2019
46,172
VITI 2020
29,862
VITI 2021
31,148
PLAN 2021
39,340
REALIZIMI 2021
79%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 14,067 167 0
Shpenzimet korrente 32105 29695 31148

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) 10.19 3.76 14.08 14.08
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) 20.14 16.58 14.25 14.25
Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite 25.97 31.89 38.43 38.43
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) 950 1050 1050
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar) 3750 220 220
Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore 63.07 86.43 87.8 87.8
Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore 76.3 77.18 78.11 78.11

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT 20 20 20 20
RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM 730 730 730 730
RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM 213 213 213 213
SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA) 16054 16054 16054 16054

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT 9835 12665 14285 14285
RRJET UJITËS I MIRËMBAJTUR/PASTRUAR NË KM 21.7 8 30 30
RRJET KULLUES I MIRËMBAJTUR/PASTRUAR NË KM 147 121 104 104
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA) 10125 13875 14095 14095
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA) 4170 5120 6170 6170
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA) 12250 12390 12540 12540