04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

në 1'000 LEK
VITI 2019
13,270
VITI 2020
11,821
VITI 2021
13,076
PLAN 2021
30,313
REALIZIMI 2021
43%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 2,008 0 0
Shpenzimet korrente 11262 11821 13076

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Numër inspektimesh për punonjës 7.3 10.42 12.5 12.5
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota 3.84 5.14 6.17 6.17
Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota 0.53 0.49 0.49 0.49
Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e inventarizuar, hipotekuar ndaj totalit të siperfaqes pyje kullota. (në %) 0 0 0 5.51
Sipërfaqe pyjore dhe kullosore me plan menaxhimi ndaj totalit të sipërfaqes pyjore e kullosore (në %) 23.18 20.87 0 9.25

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA) 43806 48656 48656 48656
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA 23 24 24 24
SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR NË LEKË 13270000 11821000 13077000 30313000
SIPËRFAQE TOTALE ZONË URBANE NË HA 3787.5 3787.5 3787.5 3787.5

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR 168 250 300 300
SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E INVENTARIZUAR, HIPOTEKUAR (NË HA) 0 0 0 2683