04760 Zhvillimi i turizmit

në 1'000 LEK
VITI 2019
3,563
VITI 2020
2,624
VITI 2021
4,160
PLAN 2021
6,260
REALIZIMI 2021
66%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 100 567 951
Shpenzimet korrente 3463 2057 3209

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele 70 70 70 70
Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër 79818 108861

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE 282229 105425 185243 214286
TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË 19756000 7380000 12967000 15000000
NUMRI I VIZITORËVE NË FAQEN E TURIZMIT TË BASHKISË 35000 35000 6900 65000
NUMRI I SHKARKIMEVE TË APLIKACIONIT 8000 2150 2750 30000
NUMRI TOTAL I ZYRAVE TË INFORMACIONIT 2 2 2 2

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I TURISTËVE QË MARRIN INFORMACION NGA ZYRA E INFORMIMIT TË BASHKISË 10500 2500 7200 3800
AKTIVITETE PËR MBËSHTETJEN E TURIZMIT TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA 6 3 6 8
ORGANIZIME DHE PJESËMARRJE NË PANAIRE LOKALE, KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE MBI TURIZMIN 2 2 0 3
NUMRI I PERSONAVE TË TRAJNUAR TË BIZNESEVE TURISTIKE 0 0 0 0
NUMRI I TABELAVE INFORMATIVE ORIENTUESE 5 5 6 6