05100 Menaxhimi i mbetjeve

në 1'000 LEK
VITI 2019
190,656
VITI 2020
131,593
VITI 2021
121,313
PLAN 2021
290,954
REALIZIMI 2021
42%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 4,708 7,635 0
Shpenzimet korrente 185948 123958 121313

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje) 2982.95 4933.5 3626.7 7273.85
Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton) 3783.59 3727.93 4711.15 4242.77

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 209414 209542 210182 210182
TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË 166913000 149117000 157588000 169711000
BUXHETI PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË LEKË 131593000 197340000 121313000 290954000
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) 872.71 872.71 872.71 872.71

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË) 2 3 3 3
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË) 10 10 11 11
POPULLËSIA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE 180597 179104 193121 193121
SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON 44115 40000 33450 40000