05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

në 1'000 LEK
VITI 2019
15,640
VITI 2020
14,710
VITI 2021
13,998
PLAN 2021
15,000
REALIZIMI 2021
93%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 15640 14710 13998

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë 44 45.71 44.39 45.67

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË KANALIZIMEVE NË LEKË 51855000 50937000 66536000 67000000
BUXHETI PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA DHE IMPIANTET E PËRPUNIMIT NË LEKË 83592000 91494000 79346000 92014000
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 208618 209542 210182 210182

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE) 91792 95786 93310 96000