06260 Shërbimet Publike Vendore

në 1'000 LEK
VITI 2019
93,290
VITI 2020
78,943
VITI 2021
62,160
PLAN 2021
93,941
REALIZIMI 2021
66%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 10,574 4,000 3534
Shpenzimet korrente 82716 74943 58626

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër 78.41 78.91 77.23 79.38
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në % 3.02 0.14 2.94
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor 0.6 0.62 0.63 0.63
Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar 700 310 500

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2) 126500 129500 132500 132500
TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË) 22272000 19819000 20111000 22972000
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 209414 209542 210182 210182
FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME) 9900 10600 10910 11100

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
PEMË DEKORATIVE TË MIRËMBAJTURA 9900 10600 10910 11100
NUMRI I PEMËVE DEKORATIVE TË REJA TË SHTUARA NË VIT NË HAPËSIRAT PUBLIKE 700 390 310 1000
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR NË VIT NË M2 99185 102185 102331 105185
SIPËRFAQE E VARREZAVE PUBLIKE E MIRËMBAJTUR NË VIT NË M2 66800 78800 78800 78800