06440 Ndriçim rrugësh

në 1'000 LEK
VITI 2019
102,904
VITI 2020
106,644
VITI 2021
108,869
PLAN 2021
112,395
REALIZIMI 2021
97%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 23,586 17,316 9720
Shpenzimet korrente 79318 89328 99149

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim 0.35 0.29 0.3 0.35
Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje investime kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim 75065500 80219600 81856400 83255600

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
SHPENZIME PËR MIRËMBAJTJE DHE INVESTIME (NË LEKË) 96309000 106644000 108869000 112395000
TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË) 33306000 30902000 32719000 39767000

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2 1.283 1.3294 1.33 1.35
LINJA TË REJA TË NDRIÇIMIT RRUGOR 5400 2500 0 2500