07220 Shërbimet e kujdesit parësor

në 1'000 LEK
VITI 2019
0
VITI 2020
1,147
VITI 2021
0
PLAN 2021
3,000
REALIZIMI 2021
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 1147 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë 82.94 86.21 86.41 86.41

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
QENDRA SHËNDETËSORE FUNKSIONALE 14 14 14 14
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË 208618 209542 210182 210182

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I AKTIVITETEVE INFORMUESE DHE EDUKUESE 51 44 74 74
NUMRI I PERSONAVE TË SHËRBYER PËR SHËRBIMIN MJEKËSOR PARËSOR NË VIT 173029 180643 181628 181628
NUMRI I PJESËMARRËSVE PËR INFORMIM DHE EDUKIM 1026 391 988 1000
NUMRI I TEMAVE INFORMUESE DHE EDUKUESE 20 20 32 35
NUMRI I QENDRAVE SHËNDETËSORE TË NDËRTUARA 3 0 1 1