08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

në 1'000 LEK
VITI 2019
77,997
VITI 2020
71,887
VITI 2021
77,680
PLAN 2021
101,701
REALIZIMI 2021
76%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 5,892 1,565 956
Shpenzimet korrente 72105 70322 76724

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) -6 11 11

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË 11 5 16 16
LIBRA TË RINJ NË BIBLIOTEKË 880 435 602 900
NUMRI I TË RINJVE PJESËMARRËS NË AKTIVITETE KULTURORE, TAKIME TEMATIKE LETRARE ETJ 300 50 400 400
BOTIME TË REJA TË REVISTËS GEGNIA 3 3 3 3
NUMRI I SHKRIMTARËVE TË FTUAR NË TAKIMET TEMATIKE LETRARE 6 4 8 8
NUMRI I AKTIVITETEVE PROMOVUESE TË VLERAVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE, TRADITËS, MUZEUT ETJ 93 63 104 110
EKSPOZITA, WORKSHOPE, TAKIME PROMOVUESE ETJ PËR KULTURËN 15 8 21 21
NUMRI I SHFAQEVE PREMIERË 10 8 12 13
NUMRI I FESTAVE TRADICIONALE TË BASHKISË 26 6 27 27