09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

në 1'000 LEK
VITI 2019
266,134
VITI 2020
260,478
VITI 2021
274,607
PLAN 2021
343,236
REALIZIMI 2021
80%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 13,351 14,716 9542
Shpenzimet korrente 252783 245762 265065

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total 6.41 5.13 1.45 5.8
Numri i shkollave ku janë kryer ndërhyrje kundrejt totalit të objekteve të arsimit bazë dhe parashkollor (raporti në %) 19.23 41.03 34.78 34.78
Raporti në % i sipërfaqes së godinave të kopshteve që mirëmbahen kundrejt sipërfaqes totale të kopshteve 100 100 100 100

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË 130 165 156 182
SHKOLLA QË I SHËRBEJNË FËMIJËVE ME AFTËSI TË VEÇANTA 1 1 1 1
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 1681 1682 1862 1862
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR 10570 10570 9836 9836
STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLOR 44 44 44 44
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR 78 78 69 69
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË 266135000 246805000 274606000 343237000
NUMRI I KOPSHTEVE 58 55 55 55
NUMRI I SHKOLLAVE 9 VJEÇARE 78 78 69 69
SIPËRFAQE E SHKOLLAVE TË ARSIMIT BAZË NË M2 39200 39200 39200 39200
SIPERFAQE E KOPSHTEVE NE M2 6972 6972 6972 6972
NUMRI I KOPSHTEVE ME DREKË 6 7 7 7

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
SHKOLLA / KOPSHTE NË TË CILAT ËSHTË SIGURUAR NGROHJA 47 51 54 54
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFITOJNË NGA AKTIVITETET E Q.K.F 11900 13100 14000 14000
NUMRI I FËMIJËVE QË FREKUENTOJNË KOPSHTET ME DREKË 370 450 370 370
OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR TË MEREMETUARA NË VIT 5 4 1 4
MJETE TË TRANSPORTIT NË SHËRBIM PËR ARSIMIN BAZË DHE PARASHKOLLOR 1 1 2 2
NUMRI I OBJEKTEVE SHKOLLORE KU JANË KRYER NDËRHYRJE 15 32 24 24
NUMRI I OBJEKTEVE SHKOLLORE TË SIGURUARA 7 9 10 10
SIPERFAQE E KOPSHTEVE NE M2 QË MIRËMBAHET 6972 6972 6972 6972