04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

në 1'000 LEK
VITI 2019
1,037
VITI 2020
144
VITI 2021
126
PLAN 2021
1,477
REALIZIMI 2021
9%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 543 0 0
Shpenzimet korrente 494 144 126

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Investime bashkiake për ndërtimin e tregjeve, ndryshimi vjetor në përqindje -543000 0 962000

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
INVESTIME BASHKIAKE PËR NDËRTIMIN E TREGJEVE, NË LEKË 543000 0 0 962000

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT 4 4 4 4
NUMRI I VENDEVE TË SHITJEVE PËR TREGTARËT 230 230 232 231