09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

në 1'000 LEK
VITI 2019
48,033
VITI 2020
111,788
VITI 2021
72,413
PLAN 2021
142,491
REALIZIMI 2021
51%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 14,911 28,845 5344
Shpenzimet korrente 33122 82943 67069

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti në % i shkollave të mesme të rikonstruktuara kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total 7.69 7.69 0 0
Numri i shkollave të mesme ku janë kryer ndërhyrje kundrejt totalit të objekteve të arsimit të mesëm (raporti në %) 30.77 76.92 25 25

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 43 43 36 36
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM 3355 3355 3104 3104
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË 4803300 5406400 72413000 142491000
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM 13 13 12 12

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
SHKOLLA TË MESME NË TË CILAT ËSHTË SIGURUAR NGROHJA 13 13 12 12
OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM TË MEREMETUARA NË VIT 1 1 0 0
NUMRI I OBJEKTEVE SHKOLLORE KU JANË KRYER NDËRHYRJE 4 10 3 3
NUMRI I OBJEKTEVE SHKOLLORE TË SIGURUARA 8 8 4 4
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFITOJNË BURSË 82 19 7 7
NUMRI I SHKOLLAVE TË MESME TË PËRGJITHSHME QË DO PËRMIRËSOHEN 1 1 2 2