09240 Arsimi profesional

në 1'000 LEK
VITI 2019
62,263
VITI 2020
11,815
VITI 2021
24,037
PLAN 2021
43,501
REALIZIMI 2021
55%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 1,465 10800
Shpenzimet korrente 62263 10350 13237

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Raporti në % i konvikteve të mirëmbajtura/rikonstruktuara kundrejt numrit total të konvikteve 200 100 100 100
Total fonde (Operative dhe mirëmbajtje si edhe investime) kundrejt numrit total të studentëve të akomoduar në konvikte (Lekë për 1 student të akomoduar në konvikt) 1132050 246146 686771 1242890

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I PUNONJËSVE QË SHËRBEJNË NË KONVIKTET E ARSIMIT TË MESËM PROFESIONAL 41 41 27 31
SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË 62263000 11815000 24037000 43501000
NUMRI I KONVIKTEVE 1 1 1 1
SHKOLLA FUNKSIONALE TË ARSIMIT PROFESIONAL 3 3 0 0

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
KONVIKTE TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA 2 1 1 1
SHKOLLA TË ARSIMIT PROFESIONAL TË MIRËMBAJTURA 0 0 0 0
SASIA NË KW E ENERGJISË ELEKTRIKE E SHPENZUAR PËR FUNKSIONET ADMINISTRATIVE 714000 714000 102840 714000
SASIA NË M3 E UJIT TË SHPENZUAR PËR FUNKSIONET ADMINISTRATIVE 82000 82000 3023 82000
NUMRI I NXËNËSVE TË AKOMODUAR NË KONVIKTE 55 48 35 35
NUMRI I KONVIKTEVE KU ËSHTË SIGURUAR NGROHJA 1 1 1 1