10430 Përkujdesi Social

në 1'000 LEK
VITI 2019
910,003
VITI 2020
1,091,268
VITI 2021
1,034,911
PLAN 2021
1,074,569
REALIZIMI 2021
96%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 3,303 2,484 397
Shpenzimet korrente 906700 1088784 1034514

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Shpenzime totale për ndihmë ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues) 58805.8 74903.1 89630 80347
Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) -292 -63 495
Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid 94892.9 116504 105357 99397.7

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE 5 6 6 6
NUMRI TOTAL I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE 12 12 13 13
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE 172 190 222 222
NUMRI I VAJZAVE QË FREKUENTOJNË ÇERDHET 79 99 101 101
NUMRI I ORGANIZATAVE PJESMARRËSE NË DITËN E FAMILJES 25 25 25 25
NUMRI I DJEMVE QË FREKUENTOJNË ÇERDHET 93 91 121 121
SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PAK NË LEKË 601952000 670742000 637806000 643632000
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË 720901000 851059014 762996000 775302000
SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PERSONAVE ME NDIHMË EKONOMIKE 118670000 147709000 180963000 184798000
NUMRI I PUNONJËSVE NË QENDRAT KOMUNITARE 15 14 17 17
NUMRI I STUDENTËVE QË ZHVILLOJNË PRAKTIKËN MËSIMORE NË BASHKI 12 13 15 15
NUMRI I PARTNERITETEVE ME SHOQËRINË CIVILE, ORGANIZATAT JO-FITIMPRURESE 5 5 5 5

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI I FAMILJEVE TË TRAJTUAR ME NDIHMË EKONOMIKE 2018 1972 2019 2300
NUMRI I ÇERDHEVE TË REJA TË NDËRTUARA 1 0 0 0
FËMIJË TË SHËRBYER NË QENDRA REZIDENCIALE 52 52 52 52
NUMRI I SHTËPIVE FAMILJE FUNKSIONALE DHE NË SHËRBIM TË PAK. SHËRBIMET E OFRUARA PËR PAK NË SHTËPI-FAMILJE 7 8 8 8
RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE TË TRAJTUARA 61 121 150 130
RASTE TË PARANDALUARA DREJT INSTITUCIONALIZIMIT TË PAK 8 8 3 5
NUMRI I TË RINJVE PËRFITUES NË SHËRBIMET E QËNDRËS RINORE 1200 400 1000 1000
NUMRI I PËRFITUESVE NGA AKTIVITETET E ZHVILLUARA 250 250 298 300
NUMRI I FAMILJEVE NË SITUATË RRUGE TË MBËSHTETURA 64 50 160 160
NUMRI I KLIENTËVE TË MBËSHTETUR ME SHËRBIME 62 79 78 78
NUMRI I FËMIJËVE NË SITUATË RRUGE TË MBËSHTETUR 120 70 60 60
NUMRI I PËRFITUESVE TË SHËRBIMEVE NË QENDRAT KOMUNITARE 7000 7200 7100 7100
FËMIJË DHE FAMILJE PËRFITUESE TË SHËRBIMEVE EKZISTUESE DHE ALTERNATIVE 600 560 700 700
NUMRI I PERSONAVE QË DO TË MARRIN SHËRBIME PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR ROM DHE EGJIPTIAN 500 600 500 500
NUMRI I RASTEVE TË REFERUARA TË DHUNË NË FAMILJE 61 121 150 130
NUMRI I AKTIVITETEVE NDËRGJEGJËSUESE PËR KUJDESIN SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT 31 28 35 35
NUMRI I INDIVIDËVE TË MBËSHTETUR ME AFTËSI TË KUFIZUARA 4234 3928 3960 4400
INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE 3363 3377 3282 3400
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE 7597 7305 7242 7800