04960 Renta Minerare

në 1'000 LEK
VITI 2019
0
VITI 2020
0
VITI 2021
0
PLAN 2021
235
REALIZIMI 2021
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet
Shpenzimet korrente

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021