06190 Strehimi

në 1'000 LEK
VITI 2019
0
VITI 2020
69,144
VITI 2021
50,702
PLAN 2021
54,342
REALIZIMI 2021
93%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 69,144 47953
Shpenzimet korrente 0 0 2749

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021