10910 Emergjencat Civile

në 1'000 LEK
VITI 2019
0
VITI 2020
7,033
VITI 2021
8,059
PLAN 2021
8,059
REALIZIMI 2021
100%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet
Shpenzimet korrente

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021