10220 Sigurimi shoqëror

në 1'000 LEK
VITI 2019
0
VITI 2020
0
VITI 2021
0
PLAN 2021
0
REALIZIMI 2021
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet
Shpenzimet korrente

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Persona të moshës së tretë të shërbyer në vit në qendrat sociale ditore, ndryshimi vjetor në numër 20 -50 110 110
Persona të moshës së tretë të shërbyer në vit në qendrat sociale rezidenciale, ndryshimi vjetor në numër -2 0 0 0

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE DITORE 100 50 160 160
NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE REZIDENCIALE 60 60 60 60
NUMRI I AKTIVITETEVE NDËRGJEGJËSUESE PËR SIGURIMIN SHOQËROR 8 3 10 9
NUMRI I PARTNERITETEVE ME SHOQËRINË CIVILE, ORGANIZATAT JO-FITIMPRURESE 7 7 7 7