Shpenzimet
2019 - 2021

Totale

në 1`000 LEK
FAKT 2019
2,905,583
FAKT 2020
2,774,971
PLAN 2021
3,739,131
FAKT 2021
2,792,779
REALIZIMI 2021
74.69%

Sipas programeve

në 1'000 LEK
Programi Fakt 2019                                                                             Fakt 2020                                                                             Plan 2021                                                                             Fakt 2021                                                                             Realizimi 2021 %           
Përkujdesi Social 910,003 1,091,268 1,074,569 1,034,911 96.31
Rrjeti rrugor rural 508,845 302,106 559,952 391,979 70.00
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 266,134 260,478 343,236 274,607 80.01
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 270,265 245,534 339,598 236,528 69.65
Sport dhe argëtim 141,993 104,715 155,087 142,520 91.90
Menaxhimi i mbetjeve 190,656 131,593 290,954 121,313 41.69
Ndriçim rrugësh 102,904 106,644 112,395 108,869 96.86
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 77,997 71,887 101,701 77,680 76.38
Arsimi i mesëm i përgjithshëm 48,033 111,788 142,491 72,413 50.82
Shërbimet Publike Vendore 93,290 78,943 93,941 62,160 66.17
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 49,985 48,876 113,405 56,479 49.80
Strehimi 0 69,144 54,342 50,702 93.30
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 46,172 29,862 39,340 31,148 79.18
Arsimi profesional 62,263 11,815 43,501 24,037 55.26
Shërbimet e Policisë Vendore 16,324 22,211 26,363 18,967 71.95
Gjendja civile 20,207 17,091 15,765 15,407 97.73
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 15,640 14,710 15,000 13,998 93.32
Administrimi i pyjeve dhe kullotave 13,270 11,821 30,313 13,076 43.14
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale 0 0 10,095 9,891 97.98
Furnizimi me ujë 41,408 18,585 27,465 9,016 32.83
Emergjencat Civile 0 7,033 8,059 8,059 100.00
Mbështetje për zhvillimin ekonomik 5,528 5,114 10,417 5,691 54.63
Zhvillimi i turizmit 3,563 2,624 6,260 4,160 66.45
Strehimi social 7,752 789 34,483 3,734 10.83
Transporti publik 10,658 4,450 10,774 3,047 28.28
Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve 1,656 1,014 1,924 1,917 99.64
Zhvillimi i Sportit 0 3,229 344 344 100.00
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 1,037 144 1,477 126 8.53
Shërbimet e kujdesit parësor 0 1,147 3,000 0 0.00
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 0 356 684 0 0.00
Fondi rezervë 0 0 30,515 0 0.00
Renta Minerare 0 0 235 0 0.00
Programet e mbrojtjes së mjedisit 0 0 40,446 0 0.00
Planifikimi Urban Vendor 0 0 1,000 0 0.00

Sipas kategorisë së shpenzimit

ë 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 639,961 446,165 475,763
Shpenzimet korrente 2,265,622 2,328,806 2,317,016